منو
023 - 3117 - 7244
دانشگاه دامغان

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی برای همه

700,000 ریال
 • وضعیت: موجود در انبار
 • ناشر: دانشگاه دامغان
 • دسته بندی(ها): ریاضی و کامپیوتر
 • نویسنده(گان): سید هاشم طبسی , امین فتحعلی نژاد فانی , زهرا رضائی برون
 • شابک: 9786225209121
 • سال چاپ: 1402
 • ویراست(ورژن): اول
 • نوبت چاپ: اول
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • وزن: 100 گرم

در فصل اول کتاب  مقدمات موردنقاز برای شروع ارائه شده است.  گونگی حل مسولله و 
تفکر بقان گردیده است و نمچ قن به فلو ارتنویسی و شبه کدنویسی پرداخته شده است. 
فصل دوم  به  برنامهنویسی در زبانی به نام  L  اشاره دارد.  در این فصل یک فضای برناموه-
نویسی شبقهسازی میشود. با مطالعه این  فصل بهراحتی بخش تبدیل الگوریتم به   د خط 
کد یابل اجرا در خوان ده تقویت میشود. 
فصل سوم مبحث ساختمان داده را تحت پوشش یرار میدند و خوان ده با سواختارنوای 

داده موجود در زباننای برنامهنویسی آش ا میشود. 
فصل  هارم  به  مبحث طراحی الگوریتم میپردازد و خوان ده را با تک قکنای الگووریتم-
نویسی آش ا میسازد. 
فصل پ جم به مبحث زباننای برنامهنویسی میپردازد و خوان ده بوا زبواننوای برناموه-
نویسی موجود آش ا میشود. 
در  فصل ششم یک مسلله مطرح میشود و  الگوریتم مربوط  بوه آن اسوتخرام مویشوود، 
ساختمان داده مربوط به آن تخصقص مییابد  و زبان برنامهنویسی که بقشترین ابزار را بورای 
پقادهسازی در اختقار یرار میدند، انتخاب میگردد و در نهایت به   د خط کد کارا تبودیل 
میشود. 
با تمام تلاش و کوششی که در راه ترجموه و توالقا ایون کتواب بوه عمول آموده اسوت، 
مجموعه حاضر خالی از اشکال نمیباشود. لوذا از تموام  اسواتقد ارجم ود و صواحبنظوران و 
دانشجویان محترم استدعا داریم با نظرات و پقش هادات خود ما را ران ما باش د و امقودواریم 
این کتاب مورد توجه یرار گقرد. 
سقد ناشم طبسی1 

 

امقن فتحعلی نژادفانی2 
زنرا رضایی برون